Disable Preloader

Pristup informacijama
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i NN 85/15).

Prave i fizičke osobe putem otvorenosti i javnosti tijela javne vlasti imaju pravno na pristup informacijama na jednak način i pod jednakim uvjetima i oni su ravnopravni u njihovom ostvarivanju te imaju pravu na traženje i dobivanje informacije i pristup zatraženoj informaciji.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana.

Drava Kom d.o.o. javnost informiraju putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez dostave posebnog zahtjeva, a pristup ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje društva Drava Kom d.o.o. na slijedeće načine:
  • Putem telefona: 048 733 186
  • Putem e-mail adrese službenika za informiranje: mladen.gres@drava-kom.hr
  • Osobno na adresi: Drava Kom d.o.o., Novigradska 67, Virje
  • Poštom na adresu: Drava Kom d.o.o., Novigradska 67, Virje

Drava Kom d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14).

Službenik za informiranje:
Mladen Gres
Telefon: 048 649 - 171
e-mail: mladen.gres@drava-kom.hr

Opći propisi:

Obrasci: